D.U.K.


Kaip atsiskaityti už paslaugas?
Būdus, kaip galite atsiskaityti už bendrovės paslaugas rasite Atsiskaitymo tvarka - Trakų vandenys (trakuvandenys.lt)
Kur rasti informaciją apie geriamojo vandens kokybę?
UAB „Trakų vandenys“, atlikdama geriamojo vandens viešosios tiekėjos funkcijas, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais vykdo geriamo vandens programinę priežiūrą. Programinės priežiūros planai kiekvienais metais yra derinami su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentu. Šiam departamentui yra teikiamos ir ataskaitos apie geriamojo vandens kokybę.

     UAB „Trakų vandenys“ vartotojai, turintys įtarimų dėl geriamojo vandens kokybės, turi kreiptis į bendrovę dėl neeilinio geriamojo vandens tyrimo atlikimo – jis bus paimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.1388 „Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarka“.Šio nutarimo p.11 rašoma: „Imant bandinius geriamojo vandens vartojimo vietose, turi dalyvauti geriamojo vandens vartotojas ar jo įgaliotas asmuo, kuris pasirašo geriamojo vandens bandinių ėmimo aktą. Surašomi trys geriamojo vandens bandinių ėmimo akto egzemplioriai. Pirmą akto egzempliorių pasiima geriamojo vandens tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo, antras akto egzempliorius su bandiniu pristatomas į laboratoriją. Trečias akto egzempliorius paliekamas geriamojo vandens vartotojui ar jo įgaliotam asmeniui“.Taip pat primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių“ p.39.4 rašoma, kad „…Jeigu patikrinus nustatoma, kad geriamojo vandens kokybė atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas“.Geriamojo vandens bandinių ėmimo akto blankas

Su geriamojo vandens kokybės tikrinimo protokolais galite susipažinti Vandens kokybė - Trakų vandenys (trakuvandenys.lt)

Noriu išvežti nuotekas

Nuotekų išvežimą asenizacine mašina galite užsakyti numeriu +370 528 41033. Buitinių nuotekų išvežimo įkainiai pateikti Nuotekų išvežimas - Trakų vandenys (trakuvandenys.lt)