Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimas

1. Vartotojo ginčas su geriamojo Vandens tiekimo ir/ar Nuotekų tvarkymo ĮMONE:

 - Vartotojai manantys, jog Vandens tiekėjas ir/ar Nuotekų tvarkytojas pažeidė jų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, visų pirma, privalo raštu kreiptis į geriamojo Vandens tiekėją ir/ar Nuotekų tvarkytoją ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą;
- Kreipimosi terminas į Vandens tiekėją ir/ar Nuotekų tvarkytoją – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai Vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojas į teismą kreipiasi tiesiogiai;
- Vandens tiekėjas ir/ar Nuotekų tvarkytojas Vartotojo skundą išnagrinėja per 14 d. nuo Vartotojo skundo/prašymo gavimo dienos ir pateikia motyvuotą atsakymą (jei prie atsakymo yra pridedami priedai, jie pateikiami Vartotojui) ir nurodo neteisminę (-es) vartojimo ginčą (-us) nagrinėjančias institucijas į kurias gali kreiptis Vartotojas;
- Jei Vartotojo netenkina geriamojo Vandens tiekėjo ir/ar Nuotekų tvarkytojo pateiktas atsakymas ir nėra suėję 1 metai nuo Vartotojo kreipimosi  į Vandens tiekėją ir/ar Nuotekų tvarkytoją dienos, Vartotojas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią (-ias) institucija (-as).
- UAB ,,Trakų vandenys“ paaiškina Vartotojams, kad kreipimasis į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią (-ias) instituciją (-as) neužkerta kelio Vartotojui kreiptis į teismą.

UAB „Trakų vandenys“ Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

 

2. Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

Vartojimo ginčas – tai nesutarimas dėl fakto ar (ir) teisės klausimų, kilęs iš vartojimo sutarties tarp Vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo.

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba ( VERT)– nagrinėja vartojimo ginčus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.

Institucijos rekvizitai:
Buveinė: Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius
tel. 8 800 20500; faks. (8 5) 213 5270
el. p.: rastine@regula.lt
Internetinės svetainė: www.vkekk.lt;

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja kitus vartojimo ginčus, kilusius tarp geriamojo Vandens tiekėjo ir/ar Nuotekų tvarkytojo ir Vartotojo.
Institucijos rekvizitai:
Buveinė: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
tel. (8 5) 262 6751; faks. (8 5) 279 1466
el. p.: tarnyba@vvtat.lt
Internetinė svetainė: www.vvtat.lt;

 

3. Vartotojų skundus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

Skundas – tai asmens (vartotojo) rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens (vartotojo) teisės ar teisėti interesai ir kuriuo prašoma apginti asmens (vartotojo) pažeistas teises ar teisėtus interesus.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – jei skundo/prašymo reikalavimai yra susiję su  geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningomis sąlygomis bei jų taikymu, geriamojo vandens apskaita, vandentiekio avarijomis, geriamojo vandens tiekimo nutraukimu, sustabdymu ar ribojimu bei sąskaitų pateikimu ar nesąžininga komercine veikla.
Institucijos rekvizitai:
Buveinė: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
tel. (8 5) 262 6751; faks. (8 5) 279 1466
el. p.: tarnyba@vvtat.lt
Internetinė svetainė: www.vvtat.lt

Savivaldybės vykdomoji institucija – jei skundo/prašymo reikalavimai yra susiję su  geriamojo vandens išgavimu, tiekimu, paviršinių nuotekų tvarkymu ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimu ir koordinavimu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimu ar naudojimu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytais būdais organizavimo.
Institucijos rekvizitai:
Buveinė: T. Vrublevskio g. 6, 01143, Vilnius
tel. 85 261 6063; faks. (85) 261 5366
el. p.: bendras@lsa.lt
Internetinė svetainė: www.lsa.lt

Skundus, kilusius tarp Vartotojų ir viešojo geriamojo Vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB ,,Trakų vandenys“, savo kompetencijos ribose, nagrinėja Trakų rajono savivaldybės vykdomoji institucija.
Institucijos rekvizitai:
Buveinė: Vytauto g. 33, 21106, Trakai
tel. (85) 28 51527; faks. (85) 28 53140
el. p.: info@trakai.lt
Internetinė svetainė: www.trakai.lt

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – jei skundo/prašymo dalykas yra tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų galimi pažeidimai ar galimai pažeista geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų kontrolės tvarka.
Institucijos rekvizitai:
Buveinė: Siesikų g. 19, 07170 Vilnius
tel. (8 5) 240 4361; 8 800 404 03; faks. (8 5) 240 4362
el. p. info@vmvt.ltvvt@vet.lt;
Internetinė svetainė: www.vmvt.lt

Vartotojų skundus išnagrinėjusių neteisminių institucijų priimti sprendimai gali būti skundžiami LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.