ES finansuojami vandentvarkos projektai 2014-2020 m.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone

     2017 m. sausio 25 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006, finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Trakų vandenys“.
Šio projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone.
     Projektui finansuoti skirta 2.555.106,88 Eur parama. 1.531.518,26 Eur šios sumos finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, o 1.023.588,62 Eur – Trakų rajono savivaldybės lėšomis.
Parama skirta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

Projekto apimtys

      Projekto tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti šias veiklas:

  • nutiesti naujus Senųjų Trakų kaime vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus;
  • pastatyti Rūdiškių mieste vandens gerinimo įrenginius;
  • pastatyti Paluknio kaime vandens gerinimo įrenginius;
  • pastatyti Aukštadvario mieste vandens gerinimo įrenginius;
  • rekonstruoti dalį Trakų miesto nuotekų tvarkymo tinklų ir trečiąją nuotekų siurblinę;
  • rekonstruoti dalį Lentvario miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų.  

Trumpa projekto eigos apžvalga ir situacija 2020 m. spalio mėn.

     Didžioji dalis projekto darbų sėkmingai užbaigta:  naujai pastatyti 3 vnt. vandens gerinimo įrenginių, kurie aptarnauja 2.281 gyventoją Aukštadvaryje, Paluknyje ir Rūdiškėse. Nepaisant nesklandumų dėl rangovo pasikeitimo (dėl UAB „Meyer & John“ bankroto darbus perėmė jungtinės veiklos partneris UAB „Promonta“)2020 metų rugpjūčio mėn. užbaigti numatyti Trakų miesto nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcijos ir Trakų  trečiosios nuotekų siurblinės rekonstrukcijos darbai Dėl lėšų stygiaus liko nerekonstruotas nuotekų siurblinės pastatas, tačiau rekonstruota technologinė dalis (įrengtas pilnai automatinis valdymas ir pakeisti visi nuotekų siurbliai.
     Šio projekto apimtyje  vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, dalies tinklų rekonstrukcija Trakuose ir Lentvaryje, vandens gerinimo įrenginių statyba Rūdiškėse, Paluknyje ir Aukštadvaryje. Iš esmės visas projekto veiklas planuota užbaigti iki 2020 metų, tačiau, dėl įvairių priežasčių, įvyko pakitimai darbų apimtyse bei pailgėjo darbų užbaigimo terminai.
     Senuosiuose Trakuose numatoma pakloti 5.299 m vandentiekio  ir 8.817 m buitinių nuotekų naujų tinklų. Su pirmuoju šių darbu rangovu jau 2019 m. sausio mėn. nutraukta rangos sutartis, įvykdėme pakartotinį darbų pirkimą. Dėl darbų Senuosiuose Trakuose 2019 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB Ekobana. Ši bendrovė jau atliko didelę dalį projekto darbų, deja dėl įvairių aplinkybių laiku užbaigti darbų kaip buvo suplanuota nepavyko. Vėliausiai jie turės būti užbaigti  iki 2021 metų kovo mėn.
    Lentvario mieste numatytai tinklų rekonstrukcijai atlikti taip pat sutrukdė buvusio rangovo  finansinės problemos. Darbų vykdymas sustojo 2019 m balandžio mėn.  buvusiam rangovui (UAB „Meyer & John“) taip ir nepavyko atnaujinti darbų, teko nutraukti rangos darbų sutartį. Konkurso būdu išrinktas naujas rangovas, juo tapo UAB „Požeminės linijos“. Nebaigti tinklų rekonstrukcijos darbai Lentvaryje bus pradėti jau šių metų spalio mėn.
Nauda gyventojams
     Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Jau daugiau kaip metai, kai 2.583 gyventojai naudojasi kokybiškesnio geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, užbaigus darbus Senuosiuose Trakuose padaugės gyventojų,  turinčių galimybes prisijungti individualius būstus prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Atitinkamai pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas ir susidėvėjusių tinklų rekonstrukcija sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, didins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.