Mokestis už paviršines nuotekas

Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo  Nr.X-764 ( reg. 2006-07-13) aktualia redakcija, 2021-02-26 dienos nutarimu Nr. O3E-274 nustatė UAB „Trakų vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą, bazinę kainą – 0,17 Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios taikomos nuo 2021-04-01

Sutartys dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sudaromos su juridiniais asmenimis, kurie naudojasi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiais, prijungtais prie UAB „Trakų vandenys" prižiūrimos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, arba išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės nuotekos patenka į šią infrastruktūrą.

Sutartį sudaro:

  • Bendrosios sąlygos, kurios nuo 2021-04-01 nepasirašytinai galios visiems abonentams. Jas galite rasti čia;
  • Specialiosios sąlygos, parengtos individualiai kiekvienam abonentui pagal jo pateiktus duomenis. Jų pavyzdį galite rasti čia.

Sutartims sudaryti el. paštu pardavimai@trakuvandenys.lt arba Lietuvos paštu, adresu Žemaitės g. 17, Varnikai, LT-21142, pateikiami šie dokumentai:

  1. Užpildytas prašymas dėl sutarties sudarymo, nurodant įmonės rekvizitus, naudojamą nuosavą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir valdomo sklypo dangų rūšis;
  2. VĮ „Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie valdomą sklypą (aktualaus prašymo pateikimo dieną) kopija;
  3. Žemės sklypo schemos su skirtingos dangos išdėstymu ir nurodytais dangų plotais pagal atskiras dangų rūšis kopija;
  4. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti, kai pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2019-11-01 redakcija, į  aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis, kaip:
     18.1.kai išleidžiama į paviršinius vandens telkinius:
18.1.1. skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l;
18.1.2. BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais atvejais BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l.

Papildoma informacija apie paviršinių nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymą teikiama:

 tel. (8 528) 55617, (8 528) 55559 ( Abonentų aptarnavimo ir pardavimų tarnyba)